Kuukausittainen arkisto:lokakuu 2010

SKP kannattaa sukupuolineutraalia avioliittolakia

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta teki aloitteen poliittiselle toimikunnalle SKP:n kannaksi sukupuolineutraaliin avioliittolakiin. Tässä on vastaus meille:

Työväenliikkeen tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet myös riippumatta heidän sukupuolisesta suuntautumisestaan.

Suomeen saatiin laki rekisteröidystä parisuhteesta vuonna 2002. Se ei kuitenkaan anna kaikkia samoja oikeuksia kuin avioliitossa. Sosiaali- ja verolainsäädännössä avio- ja avoliittoja koskevat säädökset eivät koske rekisteröityjä parisuhteita. Myöskään adoptio-oikeus ja nimilaki eivät koske yhtäläisesti rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä.

Monissa muissa maissa avioliittolainsäädäntö on jo uudistettu sukupuolineutraaliksi. Näin on tehty muun muassa Belgiassa, Espanjassa, Hollannissa, Norjassa ja Ruotsissa. Esimerkiksi Ruotsissa avioliittolain muutos johti myös luterilaisen kirkon päätökseen, joka mahdollistaa kirkollisen vihkimisen homopareille.

SKP:n poliittinen toimikunta kannattaa avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi. Samaa sukupuolta olevat parit tulee asettaa lainsäädännössä yhdenvertaiseen asemaan eri sukupuolta olevien parien kanssa. SKP kannattaa valtion ja kirkkokuntien toisistaan erottamista ja on tämän linjan mukaisesti sitä mieltä, että kirkoilla ei pidä olla päätösvaltaa eikä veto-oikeutta avioliittolainsäädäntöön.

Lapin piirisihteeri osallistui tyttärensä kanssa North Prideen Oulussa kesällä 2010

 

SKP:n Lapin piiri vaatii: Itsenäiset kunnat ja niille kunnolliset toimintaedellytykset

Viime vuosina Suomessa on tehty useita kuntien yhdistämisiä ja lisää on valmisteilla. Lapissakin Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta on jo yhdistetty ja parhaillaan keskustellaan muidenkin kuntien yhdistämisestä.

Lapissa kunnat ovat muuhun Suomeen verrattuna valtavan kokoisia, joten yhdistämiselle on vielä vähemmän perusteita kuin muualla Suomessa. Esimerkiksi nykyinen Rovaniemi on pinta-alaltaan melkein entisen Uudenmaan läänin kokoinen ja Inarin kunnan pinta-ala on melkein kaksi kertaa entinen Uudenmaan lääni. Uudenmaan läänissä oli 39 kuntaa. Melkein kymmenen Uudenmaan läänin kokoisessa Lapissa on tällä hetkellä vain 21 kuntaa.

Kuntalaisten kannalta asiat hoituvat sitä paremmin mitä pienemmissä yksiköissä ja mitä lähempänä kuntalaisia heitä koskevat päätökset tehdään ja palvelut tuotetaan. Siksi kuntia on ennemminkin jaettava pienemmiksi kuin yhdistettävä entistäkin suuremmiksi yksiköiksi.

Kuntia ajaa yhdistymään maan hallitusten viime vuosikymmenien aikana johdonmukaisesti noudattama politiikka. Aikaisemmin valtion hoitamia tehtäviä on siirretty kunnille samaan aikaan, kun valtion avustuksia kunnille on pienennetty. Taloudellisessa ahdingossa jotkut kunnat on pakolla ajettu yhteen. Toisaalta yhdistymisiä on tehty perusteetta osana suurien yksiköiden autuutta ylistävää muotivirtausta.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii:
 Kuntien yhdistämisen sijasta on pyrittävä mahdollisimman pieniin, lähellä kuntalaisia toimiviin yksiköihin. Tarvittaessa nykyisiä kuntia on jaettava pienemmiksi tai kuntien osille on annettava itsenäistä päätösvaltaa kuntalaisia lähellä olevissa asioissa.
 Kuntajaon muutosten on aina perustuttava asukkaiden enemmistön kantaan. Muutosehdotuksesta on järjestettävä kunnallinen kansanäänestys ja muutokselle on saatava selvän enemmistön tuki erikseen kaikissa muutoksen kohteena olevissa kunnissa tai kunnan osissa.
 Kunnille on turvattava riittävät tulot tarpeellisten terveys-, sosiaali-, koulutus-, kulttuuri- ja muiden palveluiden järjestämiseen. Valtion avustukset kunnille on nostettava aikaisemmille tasoille. Verolakeja on muutettava niin, että suuria tuloja ja yritysten voittoja ja pääomia verotetaan selvästi nykyistä enemmän. Tuloista ja yritysten voitoista perittävän veron on oltava kunnallisessakin verotuksessa progressiivista. Pienimmät palkkatulot ja muut yksittäisten henkilöiden tulot on vapautettava kunnallisverosta.

9.10.2010

SKP:n Lapin piiri

Piirisihteeri vaihtuu

Piirikomitean kokouksessa 9.10 tapahtui muutoksia Lapin piirin johtoon.
Piirisihteerinä toiminut Mervi Alanko joutui jättämään tehtävät paikkakunnan ja piirin vaihdoksen myötä. Uudeksi piirisihteeriksi valittiin Tapio Siirilä Kemistä.