Kuukausittainen arkisto:kesäkuu 2021

Eläkkeet ja vanhukset turvattava

Sotesta puhuttaessa kaikki tuntuvat keskittyvän vain terveyskeskuksia ja sairaaloita koskeviin asioihin. Ratkaisua vaativia ongelmia on kuitenkin muuallakin.

Vaikka lakiin onkin nyt kirjattu henkilökunnan minimimäärä vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa, epäkohtia riittää. Vaikka henkilöstömäärän lisäys onkin hyvä asia, laissa oleva 0,7 hoitajan minimi on vähän esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna. Puutteena on myös kunnollisen valvonnan puuttuminen. Tietoon on ajoittain tullut olemattomien henkilöiden kirjaamista paikalla olleiksi hoitajiksi. Hoitajiksi on kirjattu myös muita kuin hoitoalan ammattilaisia ja toisaalta hoitajilla on teetetty siivousta ja lumitöitä ja muita heille kuulumattomia tehtäviä.

SKP:n Lapin piirin vuosikokous vaatii hoitajamitoituksen minimin nostamista yhteen hoitajaan yhtä vanhusta kohti. Vaadimme myös valvonnan olennaista tehostamista niin, että kaikissa hoivayksiköissä oikeasti noudatetaan lakia ja taataan asukkaille ja henkilökunnalle asialliset asumis- ja työskentelyolosuhteet.

Toisena epäkohtana nostamme esiin eläkkeiden pienuuden. Erityisesti aikoinaan Lipposen hallituksen päättämä niin sanottu taitettu indeksi on merkittävästi pienentänyt maksettuja eläkkeitä. SKP:n Lapin piirin vuosikokous vaatii eläkkeiden taitetusta indeksistä luopumista ja siirtymistä takaisin palkansaajien ansiotasoindeksin käyttöön. Vaadimme myös välitöntä 200 euron tasokorotusta kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin.

19.6.2021

SKP:n Lapin piirin vuosikokous

Lähipalvelut turvattava

Toteamme tyydytyksellä, että hallituksen sote-esitys pyrkii korjaamaan aikaisempien kokoomuslaista politiikkaa ajaneiden hallitusten virheet. Tavoitteena on nyt muun muassa Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnan turvaaminen ja ulkoistuksen purkaminen.

Kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden siirtäminen maakuntatasolle on kuitenkin huono asia. Kyse on pääosin palveluista, jotka pitäisi järjestää lähellä hoitoa ja hoivaa tarvitsevia ihmisiä. Näissä palveluissa on tärkeä tuntea asuinalueet ja niiden palvelutarpeet sekä kehittää pitkäjänteisiä hoito- ja hoivasuhteita sekä tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Jotta tämä onnistuu hyvin, palveluista on päätettävä lähellä ja asukkailla on oltava hyvät mahdollisuudet vaikuttaa niiden toteuttamiseen.

Vaativa erikoissairaanhoito on perusteltua toteuttaa suuremmissa yksiköissä niin kuin tähänkin saakka on tehty. Peruspalvelut on kuitenkin toteutettava kuntatasolla. Sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon rahoitusta on olennaisesti lisättävä niin, että palvelut voidaan toteuttaa kaikissa kunnissa riittävinä ja laadukkaina.

17.6.2021

SKP:n Kemin kaupunkijärjestön vuosikokous

Vieraat sotakoneet pois Suomen taivaalta


Parhaillaan ja kesäkuun 18. päivään asti on menossa todellinen vieraiden sotakoneiden rynnistys Suomen taivaalle. Rissalan lentokentältä nousevat USA:n merijalkaväen koneet ja Rovaniemen lentokenttä on käytössä suuressa Arktinen haaste –harjoituksessa, johon osallistuu noin 70 konetta USA:sta ja viidestä muusta Nato-maasta.
 
Molemmilta lentokentiltä nousee myös Nato-maiden ilmatankkauskoneita, joiden kanssa suomalaisetkin harjoittelevat. Tämä osoittaa harjoitusten tarkoituksena olevan hyökkäyksiin valmistautumisen. Ilmatankkauksia tarvitaan vain, jos sotimaan lähdetään kauas pois Suomesta.
 
SKP:n Lapin piiri vastustaa tällaista vieraiden maiden sotilaallista toimintaa Suomen alueella. Harjoitukset saastuttavat ja tuhlaavat rajallisia luonnonvaroja. Ja ennen kaikkea ne ovat omiaan lisäämään jännitystä ja epäluuloa naapureiden kesken. Sotaan valmistautumisen sijasta on panostettava rauhantyöhön ja hyvien ja asiallisten naapuruussuhteiden aikaan saamiseen.

9.6.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta