Aihearkisto: Uncategorized

KAIKKI TUKI AY-LIIKKEELLE

Työnantajien työrukkasena toimiva oikeistohallitus esittää irtisanomisten helpottamista alle 20 hengen yrityksissä. Tämä on iso asia, koska melkein kaikki Suomessa toimivat yritykset ovat tämän kokoisia. Talouselämä-lehden mukaan hallituksen esittämä irtisanomissuojan huononnus koskisi 96,8 prosenttia Suomessa toimivista yrityksistä.

Hallituksen esitys on jatkoa jo toteutetuille huononnuksille. Esimerkiksi vuoden 2017 alusta lähtien työsuhteen alussa olevan koeajan sallittu kesto pidennettiin neljästä kuukaudesta puoleen vuoteen. Koeajan aikana työnantaja voi vapaasti purkaa työsuhteen jopa ilman irtisanomisaikaa. Muistissa on myös työaikaa pidentävä ja lomarahoja leikkaava kiky-sopimus.

Pidämme oikeana ammattiliittojen käynnistämiä toimenpiteitä lakiesityksen kaatamiseksi. Viimeistään nyt on herättävä vastustamaan huononnuksia. Jos aina annetaan periksi, huononnuksille ei näy loppua.

Elleivät ylityökiellot auta, liittojen on siirryttävä käyttämään järeämpiä keinoja. Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri antaa liittojen toimenpiteille täyden tukensa.

19.9.2018

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Mainokset

BUDJETTI TUO LISÄÄ KURJUUTTA KANSALLE

Valtiovarainministeriön esitys valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2019 jatkaa nykyisen ja sitä edeltäneiden porvarijohtoisten hallitusten linjaa. Kansalaisten tarvitsemia palveluita leikataan ja suurituloisten ja yritysten tukemista jatketaan. Valtion omaisuutta myydään ja sotavarusteluun käytettäviä määrärahoja lisätään.

Valtiovarainministeriön nettisivuilla olevassa vuoden 2019 budjettiesityksen yleisesittelyssä todetaan verotuksesta mm., että verotuksella kannustetaan yrittämään, omistamaan, investoimaan ja sijoittamaan Suomessa. Verotusta kehitetään niin, että yrittäminen, omistaminen ja investoiminen ovat nykyistä kannattavampaa. Verotuksen rakenne tukee Suomen kilpailukykyä ja hallituksen asettamia kärkitavoitteita. Verotuksen painopistettä siirretään (työn ja) yrittämisen verotuksesta erityisesti haittaveroihin.

Liikenne- ja viestintäministeriö lähtee siitä, että palvelut järjestetään lähtökohtaisesti markkinaehtoisesti – ei siis ihmisten tarpeiden pohjalta. Budjettiesityksen mukaan tavoitteena on myös varmistaa edellytyksiä rautatieliikenteen kilpailun avaamiselle.

Myös työvoimatoimistojen rinnalle ollaan tuomassa taloudellista voittoa tavoittelevia yksityisiä yrityksiä. Virkamiesten kapulakielellä sanotaan, että käyttöön otetaan työvoima- ja yrityspalvelujen uusia toimintamalleja, joissa yksityisten palveluntuottajien toimivaltuuksien ja kokonaisvastuun vahvistamisen myötä tavoitellaan uusia palveluinnovaatioita ja vahvempaa vaikuttavuutta.

Yrityksiä koskevien säädösten purkamista on tarkoitus jatkaa, vaikka säädökset on aikoinaan tehty yhteiskunnan ja kansalaisten etujen turvaamiseksi. Siitä ei nyt välitetä, vaan pyrkimyksenä on varmistaa yrityksille vapaus toimia aikaisempaakin röyhkeämmin yhteiskunnasta, kansalaisista ja työntekijöistä välittämättä. Budjettiesityksen mukaan Suomen taloudellisen menestyksen ja suomalaisyritysten kasvuedellytysten kannalta on keskeistä huolehtia siitä, että yritysten säädösympäristö on toimiva ja kilpailukykyinen. Yritysten kasvuedellytyksiä vahvistetaan purkamalla niitä rajoittavaa tai hidastavaa sääntelyä. Talouden kilpailullisuutta kasvatetaan ja markkinaehtoisen liiketoiminnan harjoittamisen edellytyksiä parannetaan.

Nämä muutamat esimerkit osoittavat budjettiesityksen määrätietoisesti jatkavan kansalaisille epäedullista linjaa. Siksi on pyrittävä hallituksen kaatamiseen ja koko yhteiskuntapolitiikan täydelliseen suunnan muuttamiseen.

13.8.2018

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Ei Rovaniemen veron korotusta

Valtakunnan hallitus on hirttäytymässä omiin, mahdottomiksi osoittautuneisiin lupauksiinsa valtion talouden tasapainoon saattamisesta. Maailmantalouden elpyminen finanssikriisin aiheuttamasta taantumasta on auttanut hallitusta pyrkimyksessään, mutta samalla hallitus on tässä ”Suomen kuntoonsaattamisen” pakkomielteessään sälyttänyt julkistalouden taakankantovastuita koko ajan enemmän kunnille.

Pitkäaikainen trendi kuntien valtionosuuksien hitaasta alasajosta on jatkunut myös nykyisellä hallituskaudella. Tästä myös Rovaniemi joutuu kärsimään. Työttömät on hallituksen linjauksen mukaan saatava pois työttömyystilastoista vaikka väkisin. Rovaniemen kaupunki joutuu maksamaan pitkäaikaistyöttömyydestä niin sanottua Kela-sakkoa lähes puolta veroprosenttia vastaava eurosumman. Jo nämä hallituksen kuntia kohtaan suunnatut kiristämistoimet veisivät suurimman osan nyt kaupungin valmistelutahon esittämästä kuntaveron korotuksesta.

Kuntavero – lievästä progressiosta huolimatta – syö kuntalaisten ostovoimaa kaikilla tulotasoilla. Pitkän palkankorotusten nollalinjan jälkeen vaivalla saadut varovaiset palkankorotukset imuroitaisiin kuntaveron korotuksella kuntien kautta tasapainottamaan valtion tason julkistaloutta, jonka tasapaino-ongelmat ovat aivan toisen laiset, kuin usein mainitut väestön ikääntyminen, pitkäaikaissairaat, pitkäaikaistyöttömät tai mitkään muutkaan tulonsiirtoja elämänsä edellytyksiin tarvitsevat kansalaisryhmät.

1980-luvulla Suomeen rantautuneen uusliberalistisen talousfilosofian mukaisesti on hyvinvointiyhteiskuntaan oleellisesti kuuluvaa, kohtuullisen kattavaa ja kestävää verotuspohjaa karsittu ja kavennettu. On rapautettu valtion talous, ajettu kunnat jatkuvaan ahdinkoon ja ennenkaikkea kuntalaiset kustantamaan enenevässä määrin itse kukainenkin omat hoiva- ym. palvelut nousevien kuntaverojen ja asiakasmaksujen muodossa.

Rovaniemen velkaantuneisuusaste on alle maan kuntien keskiarvon, ja korkokulut ovat hyvin maltilliset. Talouden tärkeä indikaattori, vuosikate, oli kaupungin viime vuoden tilinpäätöksessä tasoa, joka riitti poistoihin ja investointeihin. Tilanne tässä katsannossa ei ole ainakaan hälyttävä.

Kaupungin veroprosentti sensijaan on reilusti yli maan kuntien keskiarvon. Ottaen huomioon ettei yhden prosentin veron korotus tuo kaupungin verotulojen kassaan vastaavan suuruista eurosummaa, nähdäksemme veron korotuksella olisi kokonaisuuden kannalta negatiivinen vaikutus. Näin myös jo pelkästään imagosyistä.

Näillä perusteilla Suomen kommunistien puolueen Rovaniemen osasto vastustaa veron korotusta, ja kannattaa pakollisten investointien rahoitusta siirretyllä verolla eli lainalla. Kaupungin suhteellisen alhainen velkaantumisaste ei muodosta ennustettavissa olevassa tulvaisuudessa minkäänlaista uhkaa  kaupungin kyvylle selviytyä lakimäärisistä velvoitteistaan kuntalaisia kohtaan.

22,5,2018

SKP:n Rovaniemen osasto

Sote-kaappaus estettävä

Oikeistohallituksen ajaman sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmän muuttamisen perimmäisenä tarkoituksena on alan miljardimarkkinoiden avaaminen yksityisten yritysten voitontavoittelulle.

Tämä näkyy erityisen selvästi Kemissä, jossa sairaala on jo käytännössä annettu ulkomaisten sijoitusyhtiöiden omistaman Mehiläisen käyttöön, vaikka päätöksistä tehtyjä valituksia ei ole vielä ratkaisu.

Hallituksen tavoitteena on vähentää sosiaali- ja terveyspalveluihin käytettäviä vuosittaisia määrärahoja kolmella miljardilla. Samaan aikaan suunnitellaan uusien asejärjestelmien hankkimista kymmenillä miljardeilla.

Tässä touhussa ei ole mitään järkeä. Vaadimme politiikan suunnan jyrkkää muuttamista. Maahan on saatava uusi hallitus, jonka päätavoitteena on kansalaisten etujen mukaisen politiikan toteuttaminen yritysten suosimisen ja sotaan valmistautumisen sijasta.

21.5.2018

SKP:n Kemin eteläinen osasto

MEHILÄISSOPIMUS ON PURETTAVA

16.4. esitetyssä Yleisradion MOT-ohjelmassa tuotiin esille se, mikä on jo aikaisemminkin ollut asiaa ymmärtävien tiedossa: Länsi-Pohjan keskussairaalan toimintojen siirtäminen Mehiläiselle ei takaa sairaalan palveluiden säilymistä.

Kemissä ja muissa alueen kunnissa sopimus Mehiläisen kanssa saatiin hyväksytettyä esittämällä valtuutetuille väärää tietoa muka palveluiden turvaamisesta. Koska päätökset on tehty väärien tietojen pohjalta, vaadimme asian tuomista uudelleen valtuustojen käsiteltäväksi ja tehdyn sopimuksen peruuttamista.

19.4.2018

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

SOTE KOKONAAN UUSIKSI

Vaikka hallituksen eduskunnalle esittämään niin sanottua valinnanvapauslakia onkin korjailtu, hallitus ajaa kuitenkin yhä julkisten palvelujen markkinoistamista ja siirtämistä suurelta osin yksityisten yritysten bisnekseksi. Etenkin perusterveydenhuoltoon ja vanhuspalveluihin luodaan markkinoita, joilla yhtiöille siirretään miljardeja julkisten palvelujen jo nyt riittämättömästä rahoituksesta.

Eriarvoisuuden vähentämisen ja valinnanvapauden lisäämisen sijasta hallituksen markkinamalli ja siihen liittyvä miljardien säästötavoite lisäävät eriarvoisuutta keskittämällä palveluja ja korottamalla asiakasmaksuja. Yhtenäisten palveluketjujen sijasta palvelut pirstoutuvat lisää, kun tilaaja ja tuottaja eriytetään, perus- ja erikoistason yhteistyö vaikeutuu ja kilpailutus ja asiakassetelit pilkkovat palveluja. Sosiaalipalvelut ja ongelmia ennalta ehkäisevä työ ovat suunnitelmissa lapsipuolen asemassa.

Rahoituksen leikkaukset johtavat palveluiden lopettamiseen. Pitkien etäisyyksien Lapissa tätä saattaa merkitä, että aikaisempi lähipalvelu onkin jatkossa kymmenien tai peräti satojen kilometrien päässä.

Esitys ajaa kuntien ja kuntayhtyminen sote-työntekijät jatkuvien kilpailutusten oravanpyörään. Tuhansia julkisia työpaikkoja uhkaa lopettaminen.

Mistään maakuntien itsehallinnosta ei voi puhua, kun maakunnat alistetaan valtiovarainministeriön tiukkaan ohjaukseen ja menoja leikkaaviin budjettiraameihin.

Suunnitelmien ilmiselvien epäkohtien vuoksi vaadimme koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän kehittämisen palauttamista uudelleen valmisteluun. Valmistelussa pääasiana on oltava kansalaisten tarpeiden tyydyttäminen eikä yritysten voittojen turvaaminen.

12.4.2018

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

KOULUJEN RYHMÄKOKOJA ON PIENENNETTÄVÄ

Lapin Kansan 3.3.2018 julkaiseman tilaston mukaan Kemin kouluissa on Lapin suurimmat alaluokkien ryhmäkoot. Kemissä keskimääräinen ryhmäkoko oli 22,1 oppilasta, kun maan keskiarvo oli noin 19,4. Viidessä kunnassa Lapissa ryhmäkoko oli alle 16. Kemi sijoittuu huonosti myös yläluokkien ryhmäkokoja vertailtaessa, vaikka ei ihan huonoin olekaan.

Koulutuslautakunnan 31.1. pidetyn kokouksen päätöksen mukaan jo ennestään suuret ryhmäkoot tulevat entisestään kasvamaan. Syksyllä 2018 Kemin kouluihin on tulossa 222 oppilasta. Ne jaetaan lautakunnan päätöksen mukaisesti yhdeksään ryhmään. Tällöin ryhmän keskimääräinen koko on 24,7 oppilasta.

Tällaiset ryhmät ovat aivan liian suuria. Meidän mielestämme kahdella ensimmäisellä luokalla saisi olla enintään 16 oppilasta ja alakoulun muilla luokilla enintään 20 oppilasta. Nämä rajat olisi kirjattava myös lakiin ja niiden rikkomisesta pitäisi tulla päättäjille rangaistus.

Ongelmia lisää integroitu opetus, jossa myös erityisoppilaat ovat mukana tavallisissa luokissa. Integroidun opetuksen kunnollinen toteuttaminen edellyttää, että pienissäkin luokissa on riittävästi avustajia niin, että kaikkien oppilaiden tarpeet tulevat otetuksi huomioon.

Vaadimme, että Kemin kaupunginvaltuusto ottaa koulujen ryhmäkoot käsiteltäväkseen ja muuttaa aivan liiat suuret ryhmät sallivan koulutuslautakunnan päätöksen. Tarvittaessa on tehtävä lisätalousarvio, jolla turvataan opettajien ja avustajien riittävä palkkaaminen.

Muistutamme myös tarpeesta saada nopeasti uudet tilat puretun Takajärven koulun tilalle. Ainakin ensimmäisen ja toisen luokan pitäisi päästä alkamaan Takajärvelle tehtävissä elementtitiloissa jo syksystä 2018 lähtien.

22.3.2018

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö