VALTION HOIDETTAVA JUNALIIKENNE

Junaliikenne alkoi Suomessa vuonna 1862 Helsingin ja Hämeenlinnan välillä-

Pitkään jatkuneelle valtion omaisuuden myymiselle ja yksityistämiselle ollaan ehdottamassa jatkoa. Nyt vuorossa on junaliikenne.

Hallitus on ajamassa kilpailuttamista, vaikka kokemukset rautateiden yksityistämisestä ovat huonoja. Ongelmia käsitellään perusteellisesti esimerkiksi Manchesterin yliopiston tutkijoiden julkaisussa The Great Train Robbery (Suuri junaryöstö). Saman nimisessä kirjassa (Det stora tågrånet) kerrotaan Ruotsin rautateiden yksityistämisestä seuranneista ongelmista.

Suomessa on saatu huonoja kokemuksia myös muista yksityistämisistä. Erityisesti postin ja sähköverkon yksityistämiset ovat johtaneet jättimäisiin irtisanomisiin, palveluiden olennaiseen huonontumiseen ja hintojen nousuihin.

Valtion omistajaohjausyksikölle tehdyt (ja salaiseksi merkityt) konsulttiselvitykset osoittavat, että kilpailuttamisella ei saavutettaisi niitä tuloksia, joita kilpailuttamisella väitetään saatavan. Konsulttien arvion mukaan muun muassa lippujen hinnat nousisivat erityisesti vähämatkustajaisilla reiteillä – siis mm. Lapin liikenteessä. Konsultit toteavat myös, että valtion kulut liikenteen ja rataverkoston ylläpitämiseen todennäköisesti kasvaisivat. Kilpailuttamisen seurauksena olisi siten verorahojen laajamittainen siirto yksityisten yhtiöiden omistajille.

Erityisesti Lapissa pitää huolestua kilpailuttamishankkeista. Yksityinen yritys on kiinnostunut vain voittojen saamisesta, ei liikenneyhteyksiä tarvitsevien kansalaisten tarpeista ja toiveista. Yksityinen yritys ei esimerkiksi olisi milloinkaan palauttanut yöjunaliikennettä Kemijärvelle niin kuin VR teki vuonna 2008.

On hyvä, että veturinkuljettajat kiinnittivät lakollaan huomiota kilpailuttamisen tuomiin ongelmiin. Veturikuljettajat eivät kuitenkaan yksinään pysty estämään hallituksen suunnitelmia. Siihen tarvitaan laaja kansalaisliike, joka viimeinkin panee sulun kansalaisia kurjistaville leikkauksille ja yksityistämisille.

5.9.2017

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

Mainokset

PERUSOIKEUKSIIN EI SAA KAJOTA

Turun puukotuksia on härskisti käytetty hyväksi suojelupoliisin ja armeijan vakoiluvaltuuksia lisäävien niin sanottujen tiedustelulakien läpi ajamiseksi. Tarkoituksena on muuttaa perustuslakia niin, että siellä turvattuja kansalaisten perusoikeuksia mm. luottamukselliseen viestintään ja muuhun yksityisyyden suojaan heikennettäisiin. Samalla muutoksella annettaisiin valtuudet säätää näiden perusoikeuksien mitätöimisen yksityiskohdista tavallisilla laeilla.

Lakiehdotukset ovat saaneet vastaansa ankaraa kritiikkiä mm. Liikenne- ja viestintäministeriöstä ja oikeusvalvojilta. Ministeriön mukaan osa ehdotetuista toimenpiteistä polkee kansalaisten perusoikeuksia ja voi heikentää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Oikeusasiamies on kritisoinut salaisen seurannan perusteena olevan ”kansallisen turvallisuuden” epämääräisyyttä. Kun perusteluksi ilmoitetaan kansallinen turvallisuus, suojelupoliisi voisi laillisesti vakoilla kansalaisten ja järjestöjen toimintaa, vaikka mitään konkreettista epäilyä rikoksesta tai sellaisen valmistelusta ei ole. Oikeuskanslerinvirasto puolestaan on huolissaan siitä, että lakiluonnos laajentaa ulkomaille suunnitellut salaiset tiedusteluvaltuudet myös Suomen rajojen sisäpuolelle.

Rikospoliisilla, suojelupoliisilla ja armeijalla on jo nykyisin laajat valtuudet erilaiseen seurantaan ja muihin toimenpiteisiin, kun kysymys on rikoksen selvittelystä ja konkreettisen rikosepäilyn tutkimisesta. Perustuslain muuttaminen ja massamittaisen seurannan salliminen epämääräisen ”kansallisen turvallisuuden” perusteella avaisi tien yhteiskuntaan, jossa suopo ja armeija voivat käytännössä mielivaltaisin perustein seurata henkilöiden ja järjestöjen kirjeitä, sähköposteja ja muuta tietoliikennettä sekä sijaintipaikkaa ja muuta toimintaa. Sellaista yhteiskuntaa me emme halua.

Erityisesti vastustamme perustuslakiin koskemista. Perustuslaki on osoittanut tarpeellisuutensa muun muassa hallitusten sote-seikkailujen yhteydessä, kun useampikin älytön ehdotus on saatu torjuttua perustuslakivaliokunnassa. Jos perustuslain yksilön suojaa koskevia säädöksiä huononnetaan, kansalaiset menettävät tältä osin viimekätisen perustuslain suojan pysyvästi. Sitä ei saa sallia.

21.8.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

LAPPIIN TOIMIVA JOUKKOLIIKENNE

Lapissa on joukkoliikenteen järjestämisessä jouduttu jatkuvaa huonontumista aiheuttavaan kierteeseen. Kun juna- ja linja-autoyhteyksiä on vähän ja niitä on vielä jatkuvasti vähennetty, varsinkin monet maaseudulla asuvat ovat joutuneet pakosta hankkimaan oman auton. Tämä vähentää joukkoliikenteen käyttämistä ja saa aikaan yhä uusia linjojen lakkautuksia ja yhä useamman on hankittava oma auto tai muutettava asutuskeskuksiin.

Yksityisautoilu aiheuttaa onnettomuuksia, saastuttaa ympäristöä ja vaikuttaa ilmaston muuttumiseen. Matkailukausina tietkin ruuhkautuvat. Oman auton hankkiminen ja käyttäminen on lisäksi kallista. Jos autoa ei pysty hankkimaan tai ajamaan, edessä voi olla pakollinen muuttaminen vuosikymmenien aikana rakkaaksi tulleesta kodista asutuskeskukseen. Sellainen saattaa romahduttaa taloudenkin, kun entistä kotitaloa ei saa myydyksi tai siitä saatava hinta on sietämättömän alhainen.

Tähän jatkuvaa huonontumista aiheuttavaan kierteeseen on saatava muutos. Valtion ja kuntien on yhteisesti luotava Lapin asujaimistoa palveleva paikallisjunien, linja-autojen ja kohtuuhintaisten reittitaksien liikenneverkko, jonka avulla asukkaat pystyvät suoriutumaan tarpeellisista matkoistaan ilman omankin auton käyttämistä.

22.6.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

SAASTUTTAJAT MAKSAMAAN

Hallitus esittää lisätalousarviossaan ympäristöministeriölle viittä miljoonaa euroa Nivalassa toimineen ja viimeksi konkurssin tehneen kanadalaisyhtiön omistaman Hituran nikkelikaivoksen ympäristövahinkojen torjuntaan. Tämänkin jälkeen veronmaksajien rahoja tarvitaan lisää Kalajoen pilaantumisen estämiseksi. Vastaavia esimerkkejä on muitakin, niistä tunnetuimpana tähän mennessä eniten verorahoja syönyt Talvivaara.

Toisen ongelman muodostavat edelleen toiminnassa olevat yhtiöt, jotka erilaisilla tempuilla väistelevät ympäristöä koskevia velvoitteitaan. Esimerkiksi SSAB (aikaisemmin Rautaruukki) aikoo saattaa Kolarin Rautuvaaran 80 hehtaarin rikastehiekka-alueen ja 12 hehtaarin sivukivialueen ympäristön kannalta haitattomaksi vasta ensi vuonna, vaikka kaivostoiminta Rautuvaarassa loppui jo vuonna 1996. Kemijärven lopetetun sellutehtaan jätelampi odottaa jo seitsemättä vuotta aluehallintoviraston päätöksen mukaisia Stora Enson toimenpiteitä.

Lainsäädäntöä ja viranomaisten käytäntöjä on muutettava niin, että taloudellista toimintaa harjoittavat yhtiöt joutuvat oikeasti vastaamaan toimintansa seurauksista. Yhtiöiden on talletettava erityiseen rahastoon niin suuret vakuussummat, että niillä pystytään maksamaan tarvittavat välittömät toimenpiteet ympäristövahinkojen korjaamiseksi. Rahoilla pitää myös voida hoitaa suljettujen kaivosten nopea saattaminen ympäristölle haitattomiksi, jos kaivosyhtiö ei sitä tee konkurssin tai muun syyn vuoksi.

SKP TUKEE ROVANIEMEN MIELENOSOITUSTA

Sotaharjoitusalue ulottuu Suomen, Ruotsin ja Norjan alueelle

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piirin vuosikokous päätti tukea Suomen Rauhanpuolustajien Lapin piirin ja muiden järjestöjen maanantaiksi 22.5. klo 9 Rovaniemen lentokentälle koolle kutsumaa mielenosoitusta. Maanantaina alkaa suuri Naton harjoitusohjelmaan kuuluva 11 maan ilmasotaharjoitus, joka käyttää Rovaniemen lentokenttää yhtenä tukikohtanaan. Harjoittelualue ulottuu laajalle Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisille alueille.

Harjoitus on osa Suomen johtajien jatkuvasti tiivistyvää  Nato-yhteistyötä. Nato-lähentymisen kiivautta osoittaa se, että Suomen armeija on tänä vuonna mukana 84 kansainvälisessä sotaharjoitus- ja koulutustapahtumassa. Valtaosa tapahtumista toteutetaan Naton tai joidenkin Nato-maiden kanssa. Tapahtumia on Euroopassa Pohjois-Norjasta Albaniaan ja ainakin yksi on Yhdysvalloissakin.

Vaikka kansalaisten enemmistö vastustaa Suomen Natoon liittymistä, herrat eivät tunnu siitä välittävän. Siksi on saatava aikaan niin laajaa ja näkyvää Natoa vastustavaa toimintaa, että johtajienkin on pakko ottaa se huomioon. Siksi mahdollisimman monen osallistuminen Rovaniemenkin mielenosoitukseen on tärkeää.

14.5.2017

SKP:n Lapin piirin vuosikokous

LÄNSKÄÄ EI SAA YHTIÖITTÄÄ

Soten kohtalo on vielä täysin auki. Lakeja ei ole vahvistettu ja koko homma voi vielä kaatua perustuslakivaliokuntaan tai käytännön toteuttamisongelmiin.

Siksi tässä vaiheessa on erityisen hölmöä siirtää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin toiminnot perustettavalla yhtiölle, jossa suurella kansainvälisellä terveysalan yrityksellä olisi osake-enemmistö. Selvästikin suuret terveysalan yritykset ja yksityistämistä tukevat poliitikot käyttävät sekavaa tilannetta hyväkseen. Ne pelottelevat ja sotkevat asioita ja sillä tavalla pyrkivät saamaan alueen kuntien päättäjien enemmistön tukemaan julkisten palveluiden siirtämistä yksityisen yhtiön rahantekokoneeksi.

SKP:n Lapin piiri tukee niitä voimia, jotka vastustavat Länskän toimintojen kaappaamista yksityiselle yhtiölle. Yhdessä voimme vielä pelastaa toimivat julkiset palvelut.

26.4.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

EI LÄNSKÄÄ YKSITYISILLE

Suomen kommunistisen puolueen Kemin kaupunkijärjestön 19.4.2017 pidetty vuosikokous päätti tukea Kemin vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien sosiaali- ja terveyslautakunnassa ottamaa kantaa, jonka mukaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin palveluita ei tule siirtää perustettavalla yhtiölle, jossa suurella kansainvälisellä terveysalan yrityksellä olisi osake-enemmistö.

SKP on periaatteessa julkisten palveluiden yksityistämistä vastaan. Erityisen älytöntä esitetty Länskän yksityistämishanke on tässä vaiheessa, kun soten kohtalo on vielä täysin auki. Lakeja ei ole vahvistettu ja koko homma voi vielä kaatua perustuslakivaliokuntaan tai käytännön toteuttamisongelmiin.

Toivomme, että vasemmistoliitto ja sosialidemokraatit pysyvät lautakunnassa ottamassaan kannassa, kun asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.