Ajankohtaista SKP:n Lapin piirin toiminnasta

Tässä julkaistaan SKP:n Lapin piirin ja lappilaisten puoluejärjestöjen kannanottoja. Muita tietoja toiminnasta löytyy mm. valikon otsikoiden ”Tulevia tapahtumia” ja ”Mitä on tehty” alta.

Perämeren kaaren teollisuus ympäristötalkoisiin

Vetytaloudesta on suuria suunnitelmia

Suomessa on runsaasti suuria teollisuuslaitoksia Perämeren rannikolla Kokkolasta Tornioon ja Ruotsin puolella Haaparannalta Uumajaan. Yhdessä nämä ovat merkittävä hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästölähde ja niistä on muitakin haittoja muun muassa vesistöihin.

Joissakin yhtiöissä on ryhdytty kehittämään vähäpäästöisempiä prosesseja. Tätä toimintaa tulee jatkaa ja voimistaa, koska tulevaisuudessa vain ympäristöön vastuullisesti suhtautuvat yritykset voivat menestyä.

Yksi varteenotettava mahdollisuus on ilmastoystävällisesti tuotetun vedyn käyttäminen polttoaineena ja teollisissa prosesseissa. Stora Enson jäljiltä käyttämättömäksi jäävä Veitsiluoto olisi sopiva paikka vedyn tuottamiseen teollisuuden ja yhteiskunnan käyttöön. Sitä varten olisi pikimmiten perustettava uusi valtion laitos tai yhtiö.

Teollisuuden lisäksi vetyä tarvitaan autoihin. Ympäristöystävällisesti tuotettua vetyä käyttävät autot ovat ympäristön kannalta paras vaihtoehto raskaassa liikenteessä ja henkilöautoissakin silloin, kun joukkoliikenteen käyttäminen ei ole mahdollista. Toistaiseksi Suomesta kuitenkin puuttuu vedyn jakeluverkosto.

9.9.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Hävittäjät pilaavat ilmaston

HÄVITTÄJÄT PILAAVAT ILMASTONÄskettäin julkaistu kansainvälisen ilmastopaneelin raportti korostaa kasvihuonekaasujen vähentämisen välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä.

Suomessa on joillakin aloilla saatu päästöjä vähemmäksi, mutta armeija on menossa päinvastaiseen suuntaan. Suunnitteilla on yli kuudenkymmenen rynnäkköhävittäjän ostaminen. Hävittäjät aiheuttavat suurimman osan armeijan kasvihuonekaasupäästöistä ja uudet entistä tehokkaammat koneet varmaankin lisäävät päästöjä entisestään. Tai ainakaan päästöt eivät vähene.

Kymmeniä miljardeja maksava suureellinen ja vain hyökkäystoimintaan soveltuva hävittäjähankinta on muutenkin järjetön. Nykyaikaiset rynnäkköhävittäjät eivät sovellu puolustukseen ja hyökkäämään ei pidä lähteä.

Lopullista lentokonekauppaa ei ole vielä tehty. SKP:n Lapin piiri vaatii ostohankkeen keskeyttämistä. Suuren hyökkäyskonelaivaston sijaan hankittakoon kymmenkunta ilmavalvontaan ja tunnistamiseen sopivaa ketterää ja vähäpäästöistä konetta sitten tulevaisuudessa, kun Hornetit ovat oikeasti tulleet käyttöikänsä päähän.

20.8.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Eläkkeet ja vanhukset turvattava

Sotesta puhuttaessa kaikki tuntuvat keskittyvän vain terveyskeskuksia ja sairaaloita koskeviin asioihin. Ratkaisua vaativia ongelmia on kuitenkin muuallakin.

Vaikka lakiin onkin nyt kirjattu henkilökunnan minimimäärä vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa, epäkohtia riittää. Vaikka henkilöstömäärän lisäys onkin hyvä asia, laissa oleva 0,7 hoitajan minimi on vähän esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna. Puutteena on myös kunnollisen valvonnan puuttuminen. Tietoon on ajoittain tullut olemattomien henkilöiden kirjaamista paikalla olleiksi hoitajiksi. Hoitajiksi on kirjattu myös muita kuin hoitoalan ammattilaisia ja toisaalta hoitajilla on teetetty siivousta ja lumitöitä ja muita heille kuulumattomia tehtäviä.

SKP:n Lapin piirin vuosikokous vaatii hoitajamitoituksen minimin nostamista yhteen hoitajaan yhtä vanhusta kohti. Vaadimme myös valvonnan olennaista tehostamista niin, että kaikissa hoivayksiköissä oikeasti noudatetaan lakia ja taataan asukkaille ja henkilökunnalle asialliset asumis- ja työskentelyolosuhteet.

Toisena epäkohtana nostamme esiin eläkkeiden pienuuden. Erityisesti aikoinaan Lipposen hallituksen päättämä niin sanottu taitettu indeksi on merkittävästi pienentänyt maksettuja eläkkeitä. SKP:n Lapin piirin vuosikokous vaatii eläkkeiden taitetusta indeksistä luopumista ja siirtymistä takaisin palkansaajien ansiotasoindeksin käyttöön. Vaadimme myös välitöntä 200 euron tasokorotusta kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin.

19.6.2021

SKP:n Lapin piirin vuosikokous

Lähipalvelut turvattava

Toteamme tyydytyksellä, että hallituksen sote-esitys pyrkii korjaamaan aikaisempien kokoomuslaista politiikkaa ajaneiden hallitusten virheet. Tavoitteena on nyt muun muassa Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnan turvaaminen ja ulkoistuksen purkaminen.

Kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden siirtäminen maakuntatasolle on kuitenkin huono asia. Kyse on pääosin palveluista, jotka pitäisi järjestää lähellä hoitoa ja hoivaa tarvitsevia ihmisiä. Näissä palveluissa on tärkeä tuntea asuinalueet ja niiden palvelutarpeet sekä kehittää pitkäjänteisiä hoito- ja hoivasuhteita sekä tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Jotta tämä onnistuu hyvin, palveluista on päätettävä lähellä ja asukkailla on oltava hyvät mahdollisuudet vaikuttaa niiden toteuttamiseen.

Vaativa erikoissairaanhoito on perusteltua toteuttaa suuremmissa yksiköissä niin kuin tähänkin saakka on tehty. Peruspalvelut on kuitenkin toteutettava kuntatasolla. Sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon rahoitusta on olennaisesti lisättävä niin, että palvelut voidaan toteuttaa kaikissa kunnissa riittävinä ja laadukkaina.

17.6.2021

SKP:n Kemin kaupunkijärjestön vuosikokous

Vieraat sotakoneet pois Suomen taivaalta


Parhaillaan ja kesäkuun 18. päivään asti on menossa todellinen vieraiden sotakoneiden rynnistys Suomen taivaalle. Rissalan lentokentältä nousevat USA:n merijalkaväen koneet ja Rovaniemen lentokenttä on käytössä suuressa Arktinen haaste –harjoituksessa, johon osallistuu noin 70 konetta USA:sta ja viidestä muusta Nato-maasta.
 
Molemmilta lentokentiltä nousee myös Nato-maiden ilmatankkauskoneita, joiden kanssa suomalaisetkin harjoittelevat. Tämä osoittaa harjoitusten tarkoituksena olevan hyökkäyksiin valmistautumisen. Ilmatankkauksia tarvitaan vain, jos sotimaan lähdetään kauas pois Suomesta.
 
SKP:n Lapin piiri vastustaa tällaista vieraiden maiden sotilaallista toimintaa Suomen alueella. Harjoitukset saastuttavat ja tuhlaavat rajallisia luonnonvaroja. Ja ennen kaikkea ne ovat omiaan lisäämään jännitystä ja epäluuloa naapureiden kesken. Sotaan valmistautumisen sijasta on panostettava rauhantyöhön ja hyvien ja asiallisten naapuruussuhteiden aikaan saamiseen.

9.6.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Kemin sairaala turvattava

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen yhteydessä on turvattava palveluiden säilyminen ja parantuminen Kemissä ja tietysti muillakin paikkakunnilla. Erityisen tärkeää on aikaisempien hallitusten huonojen päätösten peruuttaminen. Byrokraattinen tuhannen synnytyksen raja on poistettava, jotta synnytysten säilyminen Länsi-Pohjan sairaalassa turvataan. Sairaala on myös määriteltävä laajan päivystyksen sairaalaksi.

Olemme tyytyväisiä hallituksen esitykseen, jonka mukaan terveyspalveluiden ulkoistaminen Mehiläiselle peruutetaan. Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat kansalaisille tärkeitä peruspalveluita, joiden hoitamisen on kuuluttava julkiselle vallalle.

30.5.2021

SKP:n Kivikankaan osasto

SOTE-SUUNNITELMAT UUSIKSI

Peruspalveluiden pitää olla kuntien hoidossa

Sipilän hallituksen sote-esityksen kaatuminen perustuslain vastaisena on pakottanut Marinin hallituksen välttämään samoja virheitä. Hallitus jatkaa kuitenkin aiempaa linjaa siirtämällä palvelujen järjestämisen kunnista maakuntatasolle, alimitoittamalla rahoitusta, laiminlyömällä sosiaalipalveluja ja heikentämällä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Palvelujen riittämätön rahoitus ja päätöksenteon siirtäminen maakuntiin uhkaa johtaa lähipalvelujen karsimiseen. Tällaisesta on saatu jo esimakua Kemissä, jossa kaikki sivuterveysasemat, neuvolat ja hammashoitolat on lopetettu ja kaikki palvelut keskitetty kalliisiin vuokratiloihin keskelle kaupunkia.

Kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien nykyinen sote-hallinto kootaan uudistuksessa maakuntiin, joiden valtuusto valitaan vaaleilla. Valtuustolla ei kuitenkaan ole juuri merkitystä, koska maakuntien sote-päätöksenteko alistetaan tiukasti valtiovarainministeriön ohjaukseen ja rahoituskontrolliin.

Palveluiden parantamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi SKP:n Lapin piiri vaatii palvelujen rahoituksen tuntuvaa tasokorotusta, peruspalvelujen vahvistamista ja säilyttämistä pääosin kuntien järjestäminä lähipalveluina, palvelumaksujen poistamista sekä ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämistä. Tärkeää on myös palveluiden saaminen omalla kielellä. Lapissa se tarkoittaa suomen lisäksi kolmea saamenkieltä.

Palvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseksi on välttämätöntä parantaa myös työntekijöiden työehtoja ja vaikutusmahdollisuuksia, sekä ottaa huomioon työntekijöiden osaaminen ja kokemus paremmin myös sote-uudistusta valmisteltaessa.

Jos osa rahoituksesta kerätään tulevaisuudessa maakuntaverolla, se on toteuttava tulojen mukaan kiristyvällä progressiivisella verotuksella, joka koskee myös pääomatuloja. Valtion rahoituksella on jatkossakin tasoitettava alueellisia eroja. Yksityistä hoito- ja hoivabisnestä suosivasta niin sanotusta monikanavarahoituksesta on siirryttävä asteittain siihen, että lakisääteiset sote-palvelut järjestetään julkisina palveluina.

19.5.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Lisää valtion yhtiöitä

Veitsiluodon tehtaiden lopettamispäätös syntyi pörssiyhtiö Stora Ensolta kevyesti. Jos Veitsiluodon saarella olisi edelleen toiminut valtion omistama Veitsiluoto Oy, ei lopettamisesta varmastikaan olisi päätetty.

Veitsiluoto ei ole mikään yksittäistapaus. Noudatetun oikeistolaisen politiikan seurauksena suuri joukko valtion yhtiöitä on vuosien mittaan halvalla myyty pois. Uudet omistajat eivät Suomesta ja suomalaisista välitä.

Yksityistämisen sijasta onkin nyt ryhdyttävä kasvattamaan valtion omistusta. Veitsiluodon tehtaalta häviäviä työpaikkoja korvaamaan on perustettava vetytalouteen keskittyvä valtion yhtiö. Vetyä tehtäisiin Kemissä ja jakeluverkko rakennettaisiin Perämeren molemmin puolin vähintäänkin Kokkolasta Tornion ja Haaparannan kautta Ruotsin Uumajaan.

Valtion omistuksen ja työpaikkojen ohella vetytalouteen siirtyminen on hyödyllistä myös ympäristön ja luonnonvarojen käytön kannalta. Ympäristöystävällisesti valmistetulla vedyllä voidaan korvata kasvihuonekaasuja synnyttäviä fossiilisia polttoaineita liikenteessä ja Perämeren kaaren suurilla tehtailla.

28.4.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

LIITTOJEN ON TAISTELTAVA TYÖNTEKIJÖIDEN PUOLESTA

Työnantajat ovat käynnistäneet kampanjan suomalaisen työehtosopimusjärjestelmän romuttamiseksi. Viime syksynä Metsäteollisuus ilmoitti lopettavansa valtakunnallisten sopimusten tekemisen. Tämän vuoden helmikuussa UPM kertoi, että ei tee toimihenkilöille edes paikallisia sopimuksia vaan sopii työehdot yksilökohtaisesti. Nyt Teknologiateollisuus irtaantuu valtakunnallisista työehtosopimuksista. Samalla se perustaa erillisen sopimusyhdistyksen niille, arvatenkin pienille yrityksille, jotka haluavat sen neuvottelevan työehtosopimuksen. Tähtäimessä on selvästi se, että teknologiateollisuuden alalta katoaa yleissitova työehtosopimus, kun mikään tulevista sopimuksista ei ole riittävän laajasti alaa kattava.

Työehtosopimusjärjestelmän romuttuminen vaikuttaa moniin asioihin. Esimerkiksi minimipalkka koskee työsopimuslain mukaan vain aloja, joilla on valtakunnallinen yleissitova työehtosopimus. Jos tällaista sopimusta ei ole, ei ole minimipalkkaakaan.

Työnantajat perustelevat päätöksiään halulla sopia palkoista ja muista työehdoista paikallisesti. Paikallinen sopiminen on kuitenkin ollut aina mahdollista, kunhan työehtosopimuksen minimivaatimuksia ei ole alitettu. Nyt tavoitteena ovat selvästi sellaiset paikalliset sopimukset, joilla alennetaan palkkoja ja huononnetaan muitakin työehtoja.

Ammattiyhdistysliikkeen on estettävä työehtojen heikentymiseen johtava sopimusjärjestelmän murentaminen. Kun nykyiset sopimukset syksyllä alkavat päättyä, ammattiyhdistysliikkeen on näytettävä joukkovoimalla, että se ei luovu aikoinaan taistellen saavutetuista sopimusoikeuksista.

Työnantajien toiminta asettaa haasteita myös hallitukselle. Suomeen on säädettävä yleinen minimipalkkalaki ja myös muuta työlainsäädäntöä on tiukennettava niin, että huononnuksista sopiminen paikallisesti ei ole mahdollista.

15.4.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

RAIDERAHAT IHMISTEN KULJETTAMISEEN

Rautateistä vastaava väylävirasto kertoo käyttävänsä lähivuosina 300 miljoonaa euroa Pohjois-Suomen rautateiden parantamiseen. Perusteeksi kerrotaan Kemiin rakenteilla oleva jättisuuri sellutehdas, jolle kuljetetaan puuta yli kaksi kertaa enemmän kuin nykyiselle sellutehtaalle.

Tehdasalueelle menee rautatie nykyisinkin. Silti miljoonilla euroilla parannellaan Kemin ratapihaa ja tehtaan suuntaan tehdään lisäraide. Kohtaamispaikkoja rakennellaan pitkiä puujunia varten ja ratoja muutellaan muutenkin.

Väylävirasto näyttää pitävän puiden kuljetusta ihmisten matkustamista tärkeämpänä. Esimerkiksi Kemiin ei ole saatu turvallista kulkua kakkoslaiturille eikä edes suojakatosta laiturilla junaa odottaville. Samoin esitykset tihein vuorovälein toteutettavasta Pohjois-Suomen henkilöliikenteestä tai nopeiden junayhteyksien ulottamisesta Lappiin asti ovat jääneet toteutumatta. Lippujen myynti ja muut matkustajien palvelut asemilla on aikaa sitten lopetettu.

Juna on turvallinen, tehokas ja ympäristöystävällinen kulkuväline. Hyvät junayhteydet vähentävät saastuttavien ja ilmastonmuutosta kiihdyttävien lentokoneiden ja henkilöautojen käyttöä. Siksi väyläviraston on suunnattava rahoitus erityisesti sellaisiin kohteisiin, joilla vastataan ihmisten liikkumistarpeisiin. Puu kyllä ehtii tehtaalle vähän hitaammillakin junilla.’

24.3.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta