Ajankohtaista SKP:n Lapin piirin toiminnasta

Tässä julkaistaan SKP:n Lapin piirin ja lappilaisten puoluejärjestöjen kannanottoja. Muita tietoja toiminnasta löytyy mm. valikon otsikoiden ”Tulevia tapahtumia” ja ”Mitä on tehty” alta.

Mainokset

SUOMEN LIITYTTÄVÄ YDINASEET KIELTÄVÄÄN SOPIMUKSEEN

Suomen herrat ovat saattaneet meidän maamme omituiseen seuraan ydinaseet kieltävän YK:n sopimuksen valmistelun yhteydessä.

Suomi ei osallistunut sopimuksen valmisteluun, vaikka Ruotsi oli mukana. Kun sopimuksesta äänestettiin heinäkuussa YK:ssa, Sveitsi ja sotilasliittoihin kuulumattomat EU-maat (Irlanti, Itävalta, Kypros, Malta ja Ruotsi) äänestivät puolesta, mutta Suomi pidättäytyi äänestämästä yhdessä USA:n ja muiden Nato-maiden kanssa.

Sopimuksen hyväksymisen jälkeen Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on vähätellyt sopimusta ja sanonut, että se ei vie lähemmäksi ydinaseetonta maailmaa. Samanlaisia lausuntoja on esittänyt mm. eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok).

Suomella ei ole ydinaseita. Sellaisia ei meille hankita emmekä myöskään salli muiden maiden tuoda ydinaseita maahamme. Siksi Suomella ei ole mitään perusteita olla yhtymättä ydinaseet kieltävään sopimukseen.

ROISTOVALTIO KURIIN

Vaikka Yhdysvaltojen nykyisen presidentin koviin puheisiin onkin jo jouduttu tottumaan, pienen valtion täydellisellä tuhoamisella uhkaaminen on kuitenkin uusi ennätys. Vähäisempiä uhkauksia presidentti osoittaa maille, joiden harjoittama politiikka ei ole USA:lle ja monikansallisille suuryhtiöille mieleistä. Näiden puheiden – ja maailmalla harjoitetun sotimisen – perusteella nimenomaan USA on todellinen roistovaltio.

Vaikka Pohjois-Korean asevarustelu ei mitään mukavaa olekaan, on se kuitenkin samaa mitä USA ja muut maat ovat tehneet maailman sivu. Ja USA:n syntilistalla on lisäksi aseiden laajamittainen käyttö kaukana oman maan ulkopuolella. Tuoreita esimerkkejä ovat Afganistan, Libya, Irak ja Syyria. Ja jos vanhoja muistellaan, listaan on lisättävä Vietnam ja monta muuta.

On myös muistettava, että USA on ainoa maa, joka on käyttänyt ydinasetta, kun se pudotti vuonna 1945 atomipommit valmiiksi antautumiskypsän Japanin kahteen kaupunkiin.

Aseiden kehittelyn, aseilla uhkaamisen ja aseiden käyttämisen sijasta on toimittava rauhan ja aseriisunnan puolesta. Siihen antaa nyt hyvän pohjan 122 YK:n jäsenmaan viime kesänä hyväksymä sopimus, joka kieltää ydinaseet. Sopimus kieltää ydinaseiden kehittämisen, varastoinnin ja niillä uhkaamisen.

Julkisuuteen on kerrottu, että Suomi ei tule allekirjoittamaan sopimusta. Tällaista kantaa ei voida hyväksyä. Koska Suomella ei ole ydinaseita, Suomen on tietenkin heti riennettävä allekirjoittamaan ja ratifioimaan sopimus. Allekirjoituksilla ja ratifioinneilla lisätään painetta ydinasevaltoja vastaan niin, että aikaa myöten voidaan lopultakin toteuttaa kaikkien ydinaseiden hävittäminen.

POLITIIKAN SUUNTA UUSIKSI

Sipilän hallitus on budjettiehdotuksensa julkistamista varten selvästikin ottanut oppia George Orwellin kuuluisasta kirjasta ”Vuonna 1984”. Kirjassa eletään kuvitteellisessa valtiossa, jota hallitaan totuutta vääristelemällä. Kirjan mukaan vallassa olevan puolueen tunnukset ovat: sota on rauhaa, vapaus on orjuutta ja tietämättömyys on voimaa. Valtion Totuusministeriö huolehtii propagandasta, Rakkausministeriö lain ja järjestyksen väkivaltaisesta ylläpitämisestä ja Rauhan ministeriö sotimisesta.

Sipilän hallitus on otsikoinut talousarvioesityksensä ”työllisyyden, välittämisen, osaamisen ja turvallisuuden budjetiksi”.

Hallituksen budjettiesitys ei tuo työpaikkoja, vaan päinvastoin tähtää niiden vähentämiseen julkisella sektorilla, erityisesti kuntien palveluissa. Sitä, kenestä hallitus välittää, kuvaa hyvätuloisia suosiva ansiotuloverojen alentaminen. Tämä alentaminen rahoitetaan kiristämällä pienituloisia eniten rasittavia välillisiä veroja. Osaamiseen ja koulutukseen panostamisen sijasta hallitus vain hieman pienentää aiempia koulutukseen kohdistettuja leikkauksia. Ja turvallisuutta ei tietenkään oikeasti lisätä hallituksen esittämillä asehankinnoilla, perusoikeuksien kaventamisella ja julkisten palvelujen heikentämisellä.

Yhtä lailla orwellilaisia ovat hallituksen muutkin perustelut huonoille ehdotuksilleen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden avaamista yksityisten yhtiöiden voittojen saalistamiselle kuvataan palveluiden parantumiseksi, valinnanvapaudeksi ja valtion verorahojen säästymiseksi. Jos suunnitelmat toteutuvat, todellisuudessa tulee käymään kuitenkin aivan päinvastoin.

Rautatieliikenteen kilpailuttamistakin perusteellaan palveluiden parantumisella, junamatkustamisen lisääntymisellä ja valtion rahojen säästymisellä. Kilpailuttamista ajetaan väkisin, vaikka valtion itselleen tilaamien konsulttiselvitysten mukaan matkustamisen hinnat nousisivat, matkustaminen vähenisi, palvelut huononisivat ja valtion rahojen käyttäminen ratoihin ja junaliikenteeseen lisääntyisi.

Eduskunnan opposition voima ei riitä hallituksen politiikan suunnan muuttamiseen, eivätkä kaikki puolueet edes ole tosissaan hallituksen linjaa vastaan. Ammattiyhdistysliikkeen ja kansalaisjärjestöjen toiminnalla on jo pysäytetty eräitä hallituksen esittämiä heikennyksiä. Tätä yhteistoimintaa ja sen joukkovoimaa on edelleen vahvistettava politiikan suuntaan tarvittavan muutoksen aikaan saamiseksi.

12.9.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

VALTION HOIDETTAVA JUNALIIKENNE

Junaliikenne alkoi Suomessa vuonna 1862 Helsingin ja Hämeenlinnan välillä-

Pitkään jatkuneelle valtion omaisuuden myymiselle ja yksityistämiselle ollaan ehdottamassa jatkoa. Nyt vuorossa on junaliikenne.

Hallitus on ajamassa kilpailuttamista, vaikka kokemukset rautateiden yksityistämisestä ovat huonoja. Ongelmia käsitellään perusteellisesti esimerkiksi Manchesterin yliopiston tutkijoiden julkaisussa The Great Train Robbery (Suuri junaryöstö). Saman nimisessä kirjassa (Det stora tågrånet) kerrotaan Ruotsin rautateiden yksityistämisestä seuranneista ongelmista.

Suomessa on saatu huonoja kokemuksia myös muista yksityistämisistä. Erityisesti postin ja sähköverkon yksityistämiset ovat johtaneet jättimäisiin irtisanomisiin, palveluiden olennaiseen huonontumiseen ja hintojen nousuihin.

Valtion omistajaohjausyksikölle tehdyt (ja salaiseksi merkityt) konsulttiselvitykset osoittavat, että kilpailuttamisella ei saavutettaisi niitä tuloksia, joita kilpailuttamisella väitetään saatavan. Konsulttien arvion mukaan muun muassa lippujen hinnat nousisivat erityisesti vähämatkustajaisilla reiteillä – siis mm. Lapin liikenteessä. Konsultit toteavat myös, että valtion kulut liikenteen ja rataverkoston ylläpitämiseen todennäköisesti kasvaisivat. Kilpailuttamisen seurauksena olisi siten verorahojen laajamittainen siirto yksityisten yhtiöiden omistajille.

Erityisesti Lapissa pitää huolestua kilpailuttamishankkeista. Yksityinen yritys on kiinnostunut vain voittojen saamisesta, ei liikenneyhteyksiä tarvitsevien kansalaisten tarpeista ja toiveista. Yksityinen yritys ei esimerkiksi olisi milloinkaan palauttanut yöjunaliikennettä Kemijärvelle niin kuin VR teki vuonna 2008.

On hyvä, että veturinkuljettajat kiinnittivät lakollaan huomiota kilpailuttamisen tuomiin ongelmiin. Veturikuljettajat eivät kuitenkaan yksinään pysty estämään hallituksen suunnitelmia. Siihen tarvitaan laaja kansalaisliike, joka viimeinkin panee sulun kansalaisia kurjistaville leikkauksille ja yksityistämisille.

5.9.2017

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

PERUSOIKEUKSIIN EI SAA KAJOTA

Turun puukotuksia on härskisti käytetty hyväksi suojelupoliisin ja armeijan vakoiluvaltuuksia lisäävien niin sanottujen tiedustelulakien läpi ajamiseksi. Tarkoituksena on muuttaa perustuslakia niin, että siellä turvattuja kansalaisten perusoikeuksia mm. luottamukselliseen viestintään ja muuhun yksityisyyden suojaan heikennettäisiin. Samalla muutoksella annettaisiin valtuudet säätää näiden perusoikeuksien mitätöimisen yksityiskohdista tavallisilla laeilla.

Lakiehdotukset ovat saaneet vastaansa ankaraa kritiikkiä mm. Liikenne- ja viestintäministeriöstä ja oikeusvalvojilta. Ministeriön mukaan osa ehdotetuista toimenpiteistä polkee kansalaisten perusoikeuksia ja voi heikentää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Oikeusasiamies on kritisoinut salaisen seurannan perusteena olevan ”kansallisen turvallisuuden” epämääräisyyttä. Kun perusteluksi ilmoitetaan kansallinen turvallisuus, suojelupoliisi voisi laillisesti vakoilla kansalaisten ja järjestöjen toimintaa, vaikka mitään konkreettista epäilyä rikoksesta tai sellaisen valmistelusta ei ole. Oikeuskanslerinvirasto puolestaan on huolissaan siitä, että lakiluonnos laajentaa ulkomaille suunnitellut salaiset tiedusteluvaltuudet myös Suomen rajojen sisäpuolelle.

Rikospoliisilla, suojelupoliisilla ja armeijalla on jo nykyisin laajat valtuudet erilaiseen seurantaan ja muihin toimenpiteisiin, kun kysymys on rikoksen selvittelystä ja konkreettisen rikosepäilyn tutkimisesta. Perustuslain muuttaminen ja massamittaisen seurannan salliminen epämääräisen ”kansallisen turvallisuuden” perusteella avaisi tien yhteiskuntaan, jossa suopo ja armeija voivat käytännössä mielivaltaisin perustein seurata henkilöiden ja järjestöjen kirjeitä, sähköposteja ja muuta tietoliikennettä sekä sijaintipaikkaa ja muuta toimintaa. Sellaista yhteiskuntaa me emme halua.

Erityisesti vastustamme perustuslakiin koskemista. Perustuslaki on osoittanut tarpeellisuutensa muun muassa hallitusten sote-seikkailujen yhteydessä, kun useampikin älytön ehdotus on saatu torjuttua perustuslakivaliokunnassa. Jos perustuslain yksilön suojaa koskevia säädöksiä huononnetaan, kansalaiset menettävät tältä osin viimekätisen perustuslain suojan pysyvästi. Sitä ei saa sallia.

21.8.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

LAPPIIN TOIMIVA JOUKKOLIIKENNE

Lapissa on joukkoliikenteen järjestämisessä jouduttu jatkuvaa huonontumista aiheuttavaan kierteeseen. Kun juna- ja linja-autoyhteyksiä on vähän ja niitä on vielä jatkuvasti vähennetty, varsinkin monet maaseudulla asuvat ovat joutuneet pakosta hankkimaan oman auton. Tämä vähentää joukkoliikenteen käyttämistä ja saa aikaan yhä uusia linjojen lakkautuksia ja yhä useamman on hankittava oma auto tai muutettava asutuskeskuksiin.

Yksityisautoilu aiheuttaa onnettomuuksia, saastuttaa ympäristöä ja vaikuttaa ilmaston muuttumiseen. Matkailukausina tietkin ruuhkautuvat. Oman auton hankkiminen ja käyttäminen on lisäksi kallista. Jos autoa ei pysty hankkimaan tai ajamaan, edessä voi olla pakollinen muuttaminen vuosikymmenien aikana rakkaaksi tulleesta kodista asutuskeskukseen. Sellainen saattaa romahduttaa taloudenkin, kun entistä kotitaloa ei saa myydyksi tai siitä saatava hinta on sietämättömän alhainen.

Tähän jatkuvaa huonontumista aiheuttavaan kierteeseen on saatava muutos. Valtion ja kuntien on yhteisesti luotava Lapin asujaimistoa palveleva paikallisjunien, linja-autojen ja kohtuuhintaisten reittitaksien liikenneverkko, jonka avulla asukkaat pystyvät suoriutumaan tarpeellisista matkoistaan ilman omankin auton käyttämistä.

22.6.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

SAASTUTTAJAT MAKSAMAAN

Hallitus esittää lisätalousarviossaan ympäristöministeriölle viittä miljoonaa euroa Nivalassa toimineen ja viimeksi konkurssin tehneen kanadalaisyhtiön omistaman Hituran nikkelikaivoksen ympäristövahinkojen torjuntaan. Tämänkin jälkeen veronmaksajien rahoja tarvitaan lisää Kalajoen pilaantumisen estämiseksi. Vastaavia esimerkkejä on muitakin, niistä tunnetuimpana tähän mennessä eniten verorahoja syönyt Talvivaara.

Toisen ongelman muodostavat edelleen toiminnassa olevat yhtiöt, jotka erilaisilla tempuilla väistelevät ympäristöä koskevia velvoitteitaan. Esimerkiksi SSAB (aikaisemmin Rautaruukki) aikoo saattaa Kolarin Rautuvaaran 80 hehtaarin rikastehiekka-alueen ja 12 hehtaarin sivukivialueen ympäristön kannalta haitattomaksi vasta ensi vuonna, vaikka kaivostoiminta Rautuvaarassa loppui jo vuonna 1996. Kemijärven lopetetun sellutehtaan jätelampi odottaa jo seitsemättä vuotta aluehallintoviraston päätöksen mukaisia Stora Enson toimenpiteitä.

Lainsäädäntöä ja viranomaisten käytäntöjä on muutettava niin, että taloudellista toimintaa harjoittavat yhtiöt joutuvat oikeasti vastaamaan toimintansa seurauksista. Yhtiöiden on talletettava erityiseen rahastoon niin suuret vakuussummat, että niillä pystytään maksamaan tarvittavat välittömät toimenpiteet ympäristövahinkojen korjaamiseksi. Rahoilla pitää myös voida hoitaa suljettujen kaivosten nopea saattaminen ympäristölle haitattomiksi, jos kaivosyhtiö ei sitä tee konkurssin tai muun syyn vuoksi.