Ajankohtaista SKP:n Lapin piirin toiminnasta

Tässä julkaistaan SKP:n Lapin piirin ja lappilaisten puoluejärjestöjen kannanottoja. Muita tietoja toiminnasta löytyy mm. valikon otsikoiden ”Tulevia tapahtumia” ja ”Mitä on tehty” alta.

Mainokset

Lisää junia Lappiin

Rinteen hallituksen ohjelmassa luvataan edistää junaliikennettä myös lopetetuilla ja vähäliikenteisillä rataosilla. Lapissa se tarkoittaa muun muassa Elijärven kaivoksen ja Tornion terästehtaan välisten malmikuljetusten siirtämistä kumipyöriltä takaisin raiteille, Laurilan ja Tornion/Haaparannan välisen rataosuuden sähköistämistä sekä Kolarin radan sähköistämistä. Myös Helsinki – Oulu – Kemijärvi rataa on kunnostettava niin, että liikenne saadaan sujuvaksi ja luotettavaksi.

Lisää tekijöitä tarvitaan myös vetureiden ja vaunujen kunnossapitoon ja siivoukseen niin, että junat kulkevat aikataulussa ja matkustajien tilat ovat puhtaat ja viihtyisät.

Toistaiseksi julkisuudessa on kuitenkin näkynyt vain kalliiksi tuleva suunnitelma lyhentää matka-aikoja Helsingin sekä Turun, Tampereen ja Itä-Suomen kaupunkien välillä.

Tuemme hallituksen tavoitetta junaliikenteen lisäämiseksi ja parantamiseksi ja vaadimme ohjelmassa olevien lupausten pikaista käytäntöön siirtämistä.

9-10.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Posti valtion laitokseksi

Viimeaikaiset uutiset Posti Group Oyj:stä kuvastavat havainnollisesti kapitalistisen järjestelmän toimimista. Samaan aikaan, kun yrityksen työntekijöiden palkkoja lasketaan, johtajat saavat uskomattoman suuria palkkoja ja palkkioita.

Sipilän hallitus suunnitteli Postin viemistä pörssiin, mutta ei ehtinyt toteuttaa suunnitelmaa. Hallitus kuitenkin rinnasti Postin pörssiyhtiöihin, jolloin johdon palkkiot voivat olla suuremmat kuin muissa valtion omistamissa yhtiöissä.

Jos yhtiö olisi pörssissä, markkinat palkitsivat työntekijöiden palkkojen laskun pörssikurssin nousulla. Kurssithan tapaavat nousta aina isojen irtisanomistenkin yhteydessä ja aina muulloinkin, kun työntekijöiden riisto tehostuu.

Postin kuuluu olla kansalaisia ja yrityksiä palveleva laitos eikä omistajilleen osinkoja ja johtajilleen jättiansioita tuottava yhtiö. Erityisen tärkeää on muistaa postin palveluperiaate harvaan asutussa pitkien etäisyyksien Lapissa. Jos posti toimii yrityksenä, sille tulee helposti mieleen palveluiden heikentäminen tai lopettamien alueella, josta ei juuri voittoa kerry.

Vaadimme postin palauttamista valtion laitokseksi, jonka tehtävänä on kansalaisten ja yritysten palveleminen. Palvelu on pidettävä tasokkaana ja maksut kohtuullisina. Tarvittaessa toimintaa voidaan tukea verovaroin.

10.9.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Tuki postin työntekijöille

Ennen vanhaan posti oli joka kylällä

Posti on hyvä esimerkki siitä mitä tapahtuu, kun julkinen palvelu muutetaan yksityiseksi yritykseksi. Palvelut huononevat, työntekijöitä irtisanotaan ja johtajien ansiot nostetaan pilviin tai vieläkin ylemmäksi.

Nyt julkisuuteen tullut pyrkimys työntekijöiden palkkojen merkittävästä leikkaamisesta on tyypillistä toimintaa voittojen maksimointiin pyrkivältä osakeyhtiöltä. Se on johdonmukainen jatko jo tehdyille massiivisille irtisanomisille, työntekijöiden työmäärän lisäämisille ja työtahdin kiristämisille.

Postin perustehtävä on kuitenkin kansalaisten ja yritysten palveleminen pitämällä huoli kirjeiden ja pakettien nopeasta ja luotettavasta kulkemisesta lähettäjiltä vastaanottajille. Tämä perustehtävä tulee aina vain huonommin suoritetuksi. Siksi vaadimme postin palauttamista takaisin valtion laitokseksi. Silloin on mahdollista keskittyä postin perustehtävien suorittamiseen ja työntekijöille ja johtajille maksettava palkka on valtion työ- ja virkaehtosopimusten mukainen.

Kun posti vielä toistaiseksi on kuitenkin osakeyhtiö, on yhteisvoimin vastustettava yhtiön röyhkeää pyrkimystä suuren työntekijäjoukon palkkojen leikkaamiseksi. Kun siirto huonompaan työehtosopimukseen saadaan torjutuksi Posti Group Oyj:ssä, muutkin työnantajat pidättäytyvät vastaavista huononnussuunnitelmistaan.

Annamme kaiken tukemme Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) kamppailulle palkkojen leikkauksia vastaan ja kehotamme muita ammattiliittoja antamaan tukensa PAU:n toiminnalle. Leikkausten torjuminen on kaikkien työntekijöiden etu.

4.9.2019

SKP:n Kemin kaupunkijärjestön työvaliokunta

Lähipalvelut säilytettävä

Kemin kaupunginhallitus esittää valtuustolle merkittävää terveydenhuollon lähipalveluiden lopettamista. Ehdotettu kaikkien palveluiden keskittäminen Valtakadulle merkitsee Karihaaran ja Syväkankaan terveysasemien sulkemista.

Ehdotusta perustellaan muun muassa kaupungin keskustan elinvoiman vahvistumisella. Se tarkoittaa, että keskustan kauppoihin pyritään saamaan lisää asiakkaita. Asiointi pakotetaan keskustaan, kun sivummalla asuvien kaupunkilaisten terveyspalvelut lopetetaan.

Ehdotusta perustellaan myös täysin virheellisillä väitteillä. Vaikutusten arvioinnin taulukossa väitetään, että palveluiden saavutettavuus paranee, kun kaikki keskitetään Valtakadulle. Karihaaralaiset ja syväkankaalaiset ovat tästä varmasti ja oikeutetusti eri mieltä. Ja keskustassa jo nyt olevien palveluiden pieni siirtäminen ei saavutettavuuteen juuri vaikuta.

Sen lisäksi, että palveluiden saavutettavuus huononee, ehdotus merkitsee maksettavien vuokrien nousemista nykyisestä melkein kaksinkertaiseksi, noin 723 000 euroon vuodessa. Lisäksi tämä yli 0,7 miljoonaa vuosittaista euroa maksettaisiin tilojen yksityiselle omistajalle. Nykytilanteessa ollaan paljolti kaupungin omissa tiloissa ja vuokrat ovat omien rahojen siirtämistä taskusta toiseen.

Kun ehdotusta tarkastellaan kuntalaisten kannalta, se merkitsee palveluiden huonontumista ja kuntalaisilta perittävillä verorahoilla maksettavien kustannusten merkittävää nousua tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Esitämme siksi, että valtuusto ei hyväksy tehtyä ehdotusta, vaan palauttaa asian uuteen valmisteluun. Tavoitteena on oltava lähipalveluiden säilyttäminen ja tarkoituksenmukaisten kaupungin omien tilojen saaminen nykyisin keskustassa oleville terveyspalveluille.

21.8.2019

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

Sotavalmistelut pilaavat ilmaston

Rinteen hallituksen ohjelmassa todetaan, että ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Tästä huolimatta hallitusohjelmassa on toisaalla merkittäviä kirjauksia, joilla vakaviksi todettuja ongelmia pahennetaan.

Hallitusohjelman mukaan sotaharjoitukset ja muu yhteistyö Naton ja Nato-maiden kanssa jatkuu ja Nato-jäsenyyden hakeminenkin on mahdollista. Sopimus uusien rynnäkköhävittäjien hankkimisesta tehdään vuonna 2021 niin, että Hornet-kaluston suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Hankintasopimus neljän suuren sotalaivan hankkimisesta tehdään hallituskauden alussa.

Rajalliset luonnonvarat menevät täysin hukkaan, kun niitä käytetään aseiden valmistamiseen. Lisäksi sotaharjoituksissa ja muussa sotaan valmistautumisessa käytettävät lentokoneet, laivat ja muut sotakoneet ovat suuria fossiilisten polttoaineiden kuluttajia sekä kasvihuonekaasujen ja muiden saasteiden päästölähteitä.

Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa kunnianhimoista, johdonmukaista ja ennakoitavaa ilmastopolitiikkaa. Siksi hallituksen on vaadittava sotaharjoitusten ottamista mukaan kansainvälisiin ilmastosopimuksiin. Suomen on osaltaan pidättäydyttävä suurista sotaharjoituksista ja luovuttava ilmastoa tuhoavista ja järjettömän kalliista sotalaivojen ja lentokoneiden hankinnoista.

15.8.2019

SKP:n Lapin piirin tyuövaliokunta

Suomen, Norjan, Venäjän ja Tanskan kommunististen puolueiden pohjoisten järjestöjen kannanotto

 

Me Suomen, Norjan, Venäjän ja Tanskan kommunististen puolueiden pohjoisten järjestöjen edustajat olemme keskustelleet ajankohtaisista kysymyksistä Suomessa Inarin Vasatokassa 1.-2.6.2019 pidetyssä perinteisessä kalottikonferenssissa ja sopineet seuraavasta yhteisestä kannanotosta.

Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change) raportti lokakuulta 2018 korostaa ilmaston muuttumisen hillitsemisen tärkeyttä. Erityisesti tärkeää se on arktisella alueella, jossa lämpeneminen on voimakkainta ja lämpenemisen vaikutukset merkittäviä. Vaadimme arktisen alueen maita – ja muitakin maita – toteuttamaan toimenpiteitä, joilla ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää. Erityisesti vaatimus kohdistuu Yhdysvaltoihin, joka esti ilmastonmuutosta käsittelevän julistuksen aikaan saamisen arktisen neuvoston 7.5.2019 Rovaniemen kokouksessa.

Ilmaston lämpenemisen lisäksi korostamme myös muun ympäristön suojelemisen tärkeyttä herkällä arktisella alueella. Kalastus, öljyn ja kaasun tuotanto, kaivokset, teollisuus, liikenne, metsien hyväksi käyttäminen, turismi ja muut ympäristöön ja luonnonvarojen käyttöön vaikuttavat toiminnot on toteutettava sellaisella tavalla, joka ei vahingoita ympäristöä. Tämä on mahdollista vain silloin, kun luonnonvarat kuuluvat kansalle (valtiolle, kunnille, yhteisöille ja osuuskunnille). Myös alueelle asuvien saamelaisten oikeuksia on kunnioitettava.

Ympäristön ohella toinen keskeinen kysymys on sotilaallisen jännityksen lisääntyminen arktisella alueella. USA ja NATO ovat lisänneet läsnäoloaan alueella. Myös sotilasliittoon kuulumattomat Ruotsi ja Suomi ovat käytännössä mukana NATOn toiminnassa. Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisilla alueilla on yhä useammin ja yhä suurempia sotaharjoituksia, joihin USA ja NATO osallistuvat. USA:n ulkoministerin jyrkät puheet arktisen neuvoston Rovaniemen kokouksessa ovat omiaan lisäämään jännitystä alueella. Vastakkainasettelun sijasta vaadimme arktisen alueen kansojen rauhanomaista ja kaikille edullista yhteistyötä. Vaadimme myös Venäjää vastaan kohdistettujen pakotteiden purkamista.

Vaadimme sotilaallisen toiminnan lopettamista arktisella alueella. Tavoitteena on saada aikaan arktiselle alueelle saman tapainen kansainvälinen sopimus joka on tehty Etelämantereelle jo vuonna 1961. Silloin vain ympäristön huomioon ottava rauhanomainen toiminta alueella on mahdollista.

SKP:n Lapin piiri

Norjan kommunistisen puolueen Tromssan ja Finmarkin piiri

Venäjän federation kommunistisen puolueen Murmanskin alue

Tanskan kommunistinen puolue

Arktinen neuvosto palautettava juurilleen

Arktisen neuvoston tarkoitus on toimia pohjoisten valtioiden rauhanomaisen ja kaikille edullisen yhteistyön järjestönä. Neuvosto on edistänyt ympäristönsuojelua, pyrkinyt parantamaan liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä ja koettanut edistää alueen alkuperäiskansojen elinolosuhteita.

Rovaniemellä pidetyssä arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa USA:n ulkoministerin esiintyminen soti räikeästi näitä periaatteita vastaan. Kokous ei pystynyt hyväksymään yhteistä julistusta, koska USA vastustaa ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimenpiteitä. USA:n ulkoministeri toi puheissaan esille myös sotilaallista vastakkainasettelua. Sellaista ei neuvostossa aikaisemmin ole nähty, eikä se sinne sovikaan.

Tuomitsemme USA:n menettelyn ja toivomme neuvostolle parempaa työskentelyilmapiiriä Islannin puheenjohtajakaudella.