Ajankohtaista SKP:n Lapin piirin toiminnasta

Tässä julkaistaan SKP:n Lapin piirin ja lappilaisten puoluejärjestöjen kannanottoja. Muita tietoja toiminnasta löytyy mm. valikon otsikoiden ”Tulevia tapahtumia” ja ”Mitä on tehty” alta.

Lappi aseettomaksi rauhan vyöhykkeeksi

Lappi on taas kerran massiivisen sotilaallisen toiminnan kohteena. Ensin Rovajärvellä on noin 8 000 sotilaan maasotaharjoitus 15.5. – 2.6. Mukana on tietysti joukkoja myös USA:sta ja siksi harjoitusten nimetkin ovat Nato-kielellä Lightning Strike 23 ja Northern Forest 23.

Osittain samaan aikaan maasotaharjoituksen kanssa toteutetaan suuri ilmasotaharjoitus nimeltään Arctic Challenge Exercise (29.5. – 9.6.). Harjoitukseen osallistuu noin 150 sotalentokonetta 14 eri maasta. Rovaniemen lentokenttä on yksi harjoituksen käyttämistä kentistä.

Tällaisissa harjoituksissa kulutetaan suuret määrät fossiilisia polttoaineita ja synnytetään valtavasti kasvihuonekaasuja ja muita saasteita. Lisäksi tällainen uhittelu ja sotilaallinen voimakäyttö on omiaan lisäämään jännitystä, epäluuloa ja vastakkainasettelua.

Meidän maapallomme on vakavassa ympäristökriisissä. Siksi on vältettävä kaikkea sellaista tarpeetonta toimintaa, joka kuluttaa luonnonvaroja ja kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Ympäristökriisin hillitseminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja luottamusta. Senkin vuoksi sotaan valmistautumisen sijasta on vakavasti pyrittävä kohti pysyvää rauhantilaa.

15.5.2023

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

LEIKKAUKSIA JA SOTAA VASTAAN

Suomeen tekeillä oleva oikeistohallitus tulee merkitsemään leikkauksia sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen ja muihin kansalaisille tärkeisiin palveluihin. Leikkauksilla tehdään tilaa yksityisille yhtiöille. Yksityistämistä tuetaan myös valtion omaisuuden ja valtion toimintojen myynnillä ja ulkoistamisella.

Samaan aikaan uusilta hyvinvointialueilta puuttuu kunnolliseen toimintaan tarvittava rahoitus. Leikkausten sijasta tarvittaisiin siis merkittävästi lisää rahaa, jotta palvelut saataisiin pidettyä edes aikaisemmalla tasolla.

Jo edellisen hallituksen aikana olemassa olevaa rahaa käytettiin aivan vääriin tarkoituksiin. Päätöksiä tehtiin miljardien käyttämisestä uusiin sotalaivoihin ja rynnäkköhävittäjiin ja muuhun sotavarusteluun. Ukrainan sotaankin on osallistuttu jo noin miljardin euron edestä.

Natoon liittyminen uhkaa pitää sotilasmäärärahat pysyvästi korkealla tasolla. Uhkana on myös Naton ja Nato-maiden – erityisesti USA:n – tukikohtien ja asevarastojen sijoittaminen Suomeen. Sellainen lisää vastakkainasettelua ja epäluuloa Suomen ja Venäjän välillä ja lisää sodaksi yltyvän konfliktin todennäköisyyttä.

Nato-päätös ja muut sotaiset päätökset ovat seurausta tiedotusvälineiden kiivaasta ja yksipuolisesta sotaan valmistautumisen ilmapiirin luomisesta. Vaadimme Yleltä ja muilta tiedotusvälineiltä asiallista, kriittistä ja tasapuolista tiedottamista sotahysterian luomisen ja oikeistolaisen politiikan suosimisen sijasta.

Vetoamme myös vasemmistoliittoon ja muiden itseään vasemmistolaisina pitämiin ihmisiin ja järjestöihin: on aika toimia oikeistopolitiikkaa ja sotapolitiikkaa vastaan.

29.4.2023

SKP:n Lapin piirin vuosikokous

Ilmastoteot tarvitaan nyt

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) äskettäisessä raportissa todetaan maapallon keskimääräisen lämpötilan nousun, sään ääri-ilmiöiden, jäätiköiden sulamisen ja merenpinnan nousun kiihtyneen viimeisten vuosikymmenien aikana. Vaikka toimenpiteitä kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamiseksi on tehty, ne eivät ole läheskään riittäviä.

Jotta lämpeneminen saataisiin rajoitettua edes kahteen asteeseen, tarvitaan nopeita ja suuria ja jatkuvia kasvihuonekaasujen vähennyksiä. Samaan aikaan on lisättävä hiilinieluja.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvittavien toimenpiteiden on oltava tulevan hallituksen ykkösasia. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä teollisuudessa, energiantuotannossa ja liikenteessä on rajusti rajoitettava verotuksella ja erilaisilla säätelymenetelmillä. Toimenpiteet on toteutettava siten, että ne kohdistuvat suurimpien päästöjen aiheuttajiin eivätkä yksittäisiin ihmisiin.

Samaan aikaan on pidettävä huolta hiilinielujen säilymisestä ja lisäämisestä. Valtion on heti lopetettava hakkuut omissa metsissään. Hakkuita jatketaan vasta sitten, kun supistetulle toiminnalle on saatu luotua luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja parantamisen sekä ilmastonmuutoksen hillinnän vaatimat tiukat ehdot ja raja-arvot. Tarvitaan myös lainsäädäntöä, jolla voidaan rajoittaa yksityismetsien liiallisia hakkuita.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri toteaa, että toimenpiteitä tarvitaan erityisesti Lapissa. Kemiin rakenteilla oleva uusi sellutehdas tulee olemaan Suomen suurin yksittäinen hiilidioksidin päästölähde. Hiilidioksidia ei saa päästää ilmaan, vaan se on otettava talteen. Metsähallitus on Lapissa suuri metsänomistaja ja se pystyy välittömästi toteuttamaan merkittäviä ilmastotoimia hakkuut lopettamalla tai ainakin niitä merkittävästi vähentämällä.

19.4.2023

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Ei sotilastukikohtia Suomeen

Viime syksynä käynnistettiin neuvottelut Suomen ja USA:n uudesta sotilasyhteistyösopimuksesta. Presidentti Niinistön mukaan sopimuksesta on tarkoitus tehdä samantapainen kuin viime vuonna solmittu USA:n ja Norjan välinen sopimus.

Norjan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan USA saa sijoittaa Norjaan yhden laivastotukikohdan ja kolme ilmavoimien tukikohtaa. Tukikohdat ja niissä oleva aseistus sekä liikkuminen tukikohtiin ja niistä pois tulevat täysin USA:n armeijan määräysvaltaan. USA:n ei tarvitse ilmoittaa tukikohdissa olevasta aseistuksesta, ei edes mahdollisista ydinaseista.

SKP:n Kemin eteläinen osasto vastustaa sekä Naton että USA:n sotilastukikohtien sijoittamista Suomeen. Tukikohdat ja niissä mahdollisesti olevat ydinaseet lisäisivät vastakkainasettelua ja jännitystä. Mahdollisessa sodaksi yltyvässä konfliktissa Suomi joutuisi sotatantereeksi ja kärsisi valtavat tuhot.

Sotilaallisen uhittelun ja vastakkainasettelun sijasta on pyrittävä luomaan asialliset suhteet Venäjään, vaikka sen nykyisen hallinnon sotaista toimintaa ei hyväksytäkään.

29.3.2023

SKP:n Kemin eteläisen osaston vuosikokous

Tarpeettomat yritystuet pois

Suorat yritystuet ja verotuet tekevät yheensä noin yhdeksän miljardia vuodessa.

TARPEETTOMAT YRITYSTUET POIS

Kokoomus ja muutkin puolueet ovat kertoneet ryhtyvänsä vaalien jälkeen leikkaamaan valtion menoja. Leikkaukset näyttävät keskittyvän pääasiassa kansalaisten julkisiin palveluihin.

Hyvin tiedetään, että terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden, koulutuksen ja muiden julkisten palveluiden rahoitus on nykyiselläänkin riittämätöntä. Niihin tarvitaan leikkausten sijasta lisää rahaa.

Lisää rahaa on saatavissa yrityksille maksettavia tukia vähentämällä. Ylen äskettäisen selvityksen mukaan Suomessa toimiville yrityksille maksettiin vuonna 2022 yritys- ja verotukia yhteensä noin 9 000 miljoonaa euroa. Ei ole oikein, että omistajien voittoja ja johtajien suuria palkkoja rahoitetaan yhteisillä verorahoilla. Näistä yhdeksästä miljardista valtaosa pitää kohdentaa kansalaisten tarvitsemiin palveluihin ja muuhun yhteiskuntaa oikeasti hyödyttävään toimintaan.

Asehankinnat ja muu sotavarustelu ovat tietenkin toinen alue, johon syydetyistä miljardeista huomattava osa pitäisi käyttää julkisiin palveluihin ja muihin hyödyllisiin tarkoituksiin.

1.3.2023

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Suorat yritystuet ovat jatkaneet nousuaan.

Tuemme työläisten palkkakamppailuja

Suuryhtiöiden ahneus ja työnantajien pyrkimykset voittojensa kasvattamiseen ovat nostaneet hintoja ja pitäneet palkat matalina. Siksi monen työssä käyvän jo ennestään niukka toimeentulo on käynyt yhä vaikeammaksi. Sen vuoksi palkkojen reilu nostaminen on tarpeen.

Joillakin aloilla on saatu aikaan edes jonkin verran palkkoja korottava sopimus, mutta monella alalla työnantajat ovat edelleen tarjoamassa vain paljon alle inflaation jääviä vähäisiä korotuksia.

Työnantajien sanelupolitiikkaan ei tule suostua. Siksi kunnollisen toimeentulon mahdollistavat palkkojen korotukset on haettava tarvittaessa ammattiyhdistysliikkeen joukkovoimaa käyttämällä.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri pitää työntekijöiden vaatimuksia oikeutettuina ja tukee ammattiliittojen toimintaa kunnollisten palkankorotusten saavuttamiseksi.

15.2.2023

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Ei USA:n sotilastukikohtia Lappiin

Viime vuonna Norja hyväksyi USA:n kanssa tehdyn sopimuksen sotilasyhteistyöstä. Sopimuksen mukaan USA saa perustaa Norjaan neljä sotilastukikohtaa, kaksi niistä Norjan pohjoisosaan. Sotilastukikohdat ja niissä oleva aseistus ja muut sotilastarvikkeet tulevat täysin USA:n määräysvaltaan. Määräysvalta koskee kaikkia alueella olevia, myös muiden maiden kansalaisia. USA:n sotilaisiin sovelletaan USA:n lakeja myös silloin, kun sotilashenkilö tekee rikoksen vapaa-ajallaan Norjassa.

Viime syksynä aloitettiin USA:n ja Suomen väliset neuvottelut uudesta sotilasyhteistyösopimuksesta. On pelättävissä, että Suomeenkin yritetään sijoittaa Norjan mallin mukaiset USA:n sotilastukikohdat. Ainakin osa tukikohdista sijoittuisi todennäköisesti Lappiin.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri varoittaa tällaisista suunnitelmista. Suomeen ei tule sallia alueita eikä tilanteita, joissa USA käyttäisi määräysvaltaa. Lisäksi USA:n pysyvä sotilaallinen läsnäolo olisi omiaan lisäämään epäluuloa ja jännitystä ja siten lisäisi mahdollisen aseellisen konfliktin vaaraa.

Asevarustelun ja sotilaallisen uhittelun sijasta on pyrittävä asialliseen vuoropuheluun naapurin kanssa. Kapitalistinen Suomi pystyi siihen vuosikymmeniä sosialistisen Neuvostoliiton kanssa. Samaan on pystyttävä kapitalistisen Venäjän kanssa, vaikka sen nykypolitiikasta ei pidettäisikään.

1.2.2023

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Norjaan sijoitettavat USA:n sotilastukikohdat

KANSALLISPUISTO LÄNSI-LAPPIIN

Kuvassa talvista Aalistunturin maisemaa

Pari vuotta sitten ympäristöministeriölle tehtiin esitys Kolarin ja Pellon alueelle sijoittuvan Aalistunturin ja sen ympäristön muodostamiseksi kansallispuistoksi. Perusteluna ovat alueen arvokkaat luontokohteet ja se, että Länsi-Lapin alueella ei ole toistaiseksi yhtään kansallispuistoa.

Vaikka asian käsittely on kesken, Metsähallitus on ilmoittanut aloittavansa hakkuut Aalistunturin eteläpuolella noin 400 hehtaarin alueella. Tarkoituksena on tietenkin ehtiä ennen mahdollista kansallispuistopäätöstä.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii kansallispuiston toteuttamista ja hakkuusuunnitelmista luopumista. Metsähallituksen on muutettava linjaansa yleisemminkin. Mahdollisimman suuren rahallisen tuoton saalistamisen sijasta merkittävänä tavoitteena on oltava ympäristön monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen sekä metsien palauttaminen luonnontilaan. Tämä on välttämätöntä, jotta metsät saataisiin muuttumaan päästölähteistä uudelleen hiilinieluiksi. Hiilinielujen lisääminen on puolestaan välttämätöntä ilmastonmuutoksin hillitsemiseksi.

17.1.2023

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

ISRAEL VASTUUSEEN PALESTIINALAISTEN SORROSTA

Israel on miehittänyt palestiinalaisalueita ja karkottanut palestiinalaisia pakolaisiksi vuosien 1947 – 1949 Palestiinan katastrofista (Nakba) lähtien. Sorto ja muun muassa YK:n turvallisuusneuvoston laittomaksi toteamien siirtokuntien rakentaminen jäljellä oleville palestiinalaisalueille jatkuu. Palestiinalaisalueet on lisäksi erotettu kansainvälisen lain vastaisella muurilla. Muurin totesi laittomaksi jo vuonna 2004 Haagin kansainvälinen tuomioistuin. Tuomioistuimen mukaan aita on kansainvälisen oikeuden vastainen ja se tulisi heti purkaa. Päätöksen mukaan Israel on myös velvollinen korvaamaan aidasta palestiinalaisväestölle aiheutuneet vahingot.

Näistä YK:n ja kansainvälisen tuomioistuimen päätöksistä huolimatta Israel saa vapaasti jatkaa sortopolitiikkaansa. Israeliin ei kohdisteta pakotteita ja varsinkin USA tukee Israelia taloudellisesti ja poliittisesti. Suomikin käy kauppaa Israelin kanssa ja ostaa sieltä sadoilla miljoonilla lennokeita, ohjuksia ja muuta sotakalustoa.

YK:n yleiskokous on taas kerran todennut Israelin toiminnan laittomuuden. Yleiskokous päätti perjantaina 30.12.2022 pyytää Haagin Kansainvälistä tuomioistuinta harkitsemaan seurauksia Israelille palestiinalaisalueiden miehittämisestä. Päätöslauselmassa pyydetään Kansainvälistä tuomioistuinta määrittelemään oikeudelliset seuraukset Israelin väärinkäytöksille, joilla se rikkoo palestiinalaisten itsemääräämisoikeutta, sekä toimenpiteille, joiden tarkoituksena on muokata Jerusalemin pyhän kaupungin väestörakennetta, luonnetta ja asemaa.

YK:n yleiskokous hyväksyi päätöksen äänin 87–26. Vastaan äänestivät tietenkin Israel ja USA sekä joukko USA:n politiikkaa tukevia valtioita. Päätöksen puolesta äänestivät muun muassa Kiina, Venäjä, Puola, Portugali ja Irlanti. Suomi häpeällisesti äänesti tyhjää.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii Suomea toimimaan YK:n ja kansainvälisen tuomioistuimen päätösten mukaisesti. Yhteistyö Israelin kanssa on katkaistava ja erityisesti asekaupat heti lopetettava. Suomen on pyrittävä saamaan aikaan myös Euroopan unionin Israel-yhteistyön lakkaaminen. On harkittava myös Israeliin kohdistettava pakotteita.

4.1.2023

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Oikeutta saamelaisille

YK:n ihmisoikeuskomitea on pariinkin otteeseen moittinut Suomea saamelaisten oikeuksien polkemisesta. Nykyinen hallitus pyrkii ottamaan moitteet huomioon ja on valmistellut saamelaisten itsehallintoelintä eli saamelaiskäräjiä koskevan uuden lain.

Uudistuksen periaatteena on saamelaisten itsehallinto niin, että esimerkiksi korkein hallinto-oikeus ei voi enää entiseen tapaan puuttua siihen keillä on äänioikeus saamelaiskäräjiä valittaessa. Muutenkin lainsäädäntö saatetaan samoille linjoille Ruotsin ja Norjan saamelaisia koskevien lakien kanssa.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii lain pikaista käsittelemistä niin, että se ehditään saamaan valmiiksi nykyisen eduskunnan aikana.

Samalla muistutamme, että Suomi ei ole vieläkään ratifioinut alkuperäiskansojen oikeuksia koskevaa kansainvälistä ILO:n sopimusta numero 169. Vaadimme myös tämän sopimuksen pikaista ratifioimista.

16.11.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta